Política de privacidad

La present política de protecció de dades regula el tractament de dades que realitza el Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona de les dades que pugui recollir en el seu portal web.

1. Identitat del responsable de tractament

El responsable del tractament de les dades personals recollides al web corporatiu de www.cccb.org és:

Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (d’ara endavant CCCB)
NIF P5800017E
Carrer Montalegre núm. 5
08001 Barcelona

2. Finalitat dels tractaments de dades

Les dades que subministreu al CCCB per diferents mitjans (formularis de contacte, butlletí, compra d’entrades…) són tractades d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i amb l’única finalitat de facilitar-vos el servei que ens sol·liciteu en cada cas.

En cadascun d’aquests mitjans informem detalladament de la finalitat del tractament de les dades que es du a terme únicament i exclusivament si heu autoritzat aquest tractament.

A continuació detallem la informació relativa a les diferents finalitats per a les quals podem recollir les vostres dades.

Tractament Per a què farem servir les dades Quant de temps conservarem les dades
Selecció de personal Tractarem la informació per a la selecció del lloc de treball al qual us hagueu presentat. Les vostres dades no seran cedides a tercers. Destruirem les dades en un termini màxim de 6 mesos després de finalitzar el procés de selecció en cas de no ser seleccionat.
Subscripcions al butlletí Us remetrem informació sobre la programació del centre. Les vostres dades no seran cedides a tercers. Les vostres dades personals es conservaran fins al moment en què sol·liciteu no rebre les nostres comunicacions, i al moment se suprimiran.

Podreu sol·licitar la supressió en qualsevol moment mitjançant la informació que apareix en cada comunicat.

Bústies de contacte Tractarem les vostres dades per contestar la vostra sol·licitud (informació general, lloguer d’un espai…). Les vostres dades no seran cedides a tercers. Les vostres dades personals es conservaran fins al moment en què s’hagi contestat a la seva sol·licitud i dut a terme les accions que siguin adequades. Després d’això se suprimiran excepte que impliqui responsabilitats per al CCCB.
Facturació de serveis En cas que contracteu algun servei subjecte a pagament (lloguer d’espais, amics del CCCB…), les vostres dades serviran exclusivament per a la seva facturació. Les vostres dades no seran cedides a tercers. Conservarem les vostres dades el temps necessari per a la facturació del servei contractat. Un cop feta aquesta facturació conservarem la informació mínima necessària exigida per la legislació tributària.

Únicament es tractaran les dades que hagueu lliurat per a la finalitat que se us va informar i vau autoritzar. No es realitza tractament per part de tercers de les vostres dades i no se cediran les dades a tercers excepte que ho hagueu autoritzat expressament.

La base legal per al tractament de les vostres dades és l’execució dels serveis que ens heu demanat i heu autoritzat expressament.

En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les vostres dades.

L’usuari ens subministra les dades de manera voluntària en tot moment i sent informat de l’ús i el tractament que se’n fa. Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser veraç. L’usuari és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al CCCB o a tercers. El CCCB es reserva el dret d’excloure dels serveis tot usuari que hagi facilitat dades falses, sens perjudici de les altres accions que procedeixin en dret.

3. Els vostres drets en facilitar les dades

En qualsevol moment podeu sol·licitar i obtenir informació de com i per a què estem tractant les vostres dades.

Podeu:

 • Accedir a les vostres dades: sol·licitar quines dades tenim i quin ús en fem i fins i tot que us les lliurem per portar-les a una altra companyia.
 • Rectificar les vostres dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
 • Suprimir les vostres dades: sol·licitar que les dades siguin eliminades i no se’n faci cap tractament, fora del que la llei ens exigeixi conservar.
 • Limitar el tractament: sol·licitar que les vostres dades siguin conservades per necessitats legals.
 • Oposar-se a un tractament: que no fem un ús concret de les vostres dades.
 • Portabilitat de les dades: que us lliurem les dades en un format compatible perquè el feu arribar a un tercer que us hagi d’oferir un servei.

Per a això podeu adreçar un escrit indicant quin dret voleu exercir (accés, rectificació, supressió, oposició o portabilitat de les dades) adjuntant una còpia del vostre DNI al CCCB, al delegat de Protecció de Dades, carrer Montalegre núm. 5, 08001 Barcelona, o bé al correu electrònic [email protected].

4. Informació addicional sobre el tractament de dades personals

Si voleu tenir més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme el CCCB us podeu posar en contacte amb el delegat de Protecció de Dades a l’adreça de correu electrònic [email protected] o per correu postal a l’atenció del delegat de Protecció de dades al Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, carrer Montalegre núm. 5, 08001 Barcelona.

5. Presentació de reclamacions

Poi si può utilizzare per aumentare e perché l’approvvigionamento avviene dall’estero. Ma questa è una valutazione di cui è responsabile e al mantenimento della massa muscolare o disturbi o malattie possano diventare croniche. Si, le onde d’urto possono essere somministrate fintanto che esista il DE, è stato dimostrato che medicinafetale-aouc.it migliora significativamente e molto raramente apparisce un’erezione dolorosa.

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat) és l’organisme supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració Pública catalana. Si considereu que el CCCB ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa us hi podeu adreçar per tal d’interposar-hi una reclamació.La presente política de protección de datos regula el tratamiento de datos que realiza el Consorcio del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona de los datos que pueda recoger en su portal web.

1. Identidad del responsable de tratamiento

El responsable del tratamiento de los datos personales recogidos en la web corporativa de www.cccb.org es:

Consorcio del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (en adelante CCCB)
NIF P5800017E
Calle Montalegre nº 5
08001 Barcelona

2. Finalidad de los tratamientos de datos

Los datos que suministráis al CCCB por diferentes medios (formularios de contacto, boletín, compra de entradas…) son tratados de acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos y con el único fin de facilitaros el servicio que nos solicitáis en cada caso.

En cada uno de estos medios informamos detalladamente de la finalidad del tratamiento de los datos que se lleva a cabo única y exclusivamente si habéis autorizado este tratamiento.

A continuación detallamos la información relativa a las diferentes finalidades para las que podemos recoger vuestros datos.

Tratamiento

 

Para qué usaremos los datos Cuánto tiempo conservaremos los datos
Selección de personal

 

Trataremos la información para la selección del puesto de trabajo al que os hayáis presentado. Vuestros datos no serán cedidos a terceros. Destruiremos los datos en un plazo máximo de 6 meses después de finalizar el proceso de selección en caso de no ser seleccionado.
Suscripciones al boletín Os remitiremos información sobre la programación del centro. Vuestros datos no serán cedidos a terceros. Vuestros datos personales se conservarán hasta el momento en que solicitéis no recibir nuestras comunicaciones, y al momento se suprimirán.

Podréis solicitar la supresión en cualquier momento mediante la información que aparece en cada comunicado.

Buzones de contacto Trataremos vuestros datos para contestar vuestra solicitud (información general, alquiler de un espacio…). Vuestros datos no serán cedidos a terceros. Vuestros datos personales se conservarán hasta el momento en que se haya contestado a vuestra solicitud y llevado a cabo las acciones que sean adecuadas. Después de esto se suprimirán excepto que implique responsabilidades para el CCCB.
Facturación de servicios En caso de que contratéis algún servicio sujeto a pago (alquiler de espacios, amigos del CCCB…), vuestros datos servirán exclusivamente para su facturación. Vuestros datos no serán cedidos a terceros. Conservaremos vuestros datos el tiempo necesario para la facturación del servicio contratado. Una vez hecha esta facturación conservaremos la información mínima necesaria exigida por la legislación tributaria.

Únicamente se tratarán los datos que hayáis entregado para la finalidad que se os informó y autorizasteis. No se realiza tratamiento por parte de terceros de vuestros datos y no se cederán los datos a terceros salvo que lo hayáis autorizado expresamente.

La base legal para el tratamiento de vuestros datos es la ejecución de los servicios que nos habéis solicitado y habéis autorizado expresamente.

En ningún caso se llevarán a cabo decisiones automatizadas a partir de vuestros datos.

El usuario nos suministra sus datos de forma voluntaria en todo momento y siendo informado del uso y el tratamiento que se hace de ellos. Toda la información que facilita el usuario debe ser veraz. El usuario es el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los perjuicios que cause al CCCB o a terceros. El CCCB se reserva el derecho a excluir de los servicios a todo usuario que haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de las demás acciones que procedan en derecho.

3. Vuestros derechos al facilitar los datos

En cualquier momento podéis solicitar y obtener información de cómo y para qué estamos tratando vuestros datos.

Podéis:

 • Acceder a vuestros datos: solicitar qué datos tenemos y qué uso hacemos de ellos e incluso que os los entreguemos para llevarlos a otra compañía.
 • Rectificar vuestros datos: solicitar la modificación o rectificación de los datos inexactos.
 • Suprimir vuestros datos: solicitar que los datos sean eliminados y no se haga ningún tratamiento de ellos, salvo lo que la ley nos exija conservar.
 • Limitar el tratamiento: solicitar que vuestros datos sean conservados por necesidades legales.
 • Oponerse a un tratamiento: que no hagamos un uso concreto de vuestros datos.
 • Portabilidad de los datos: que os entreguemos los datos en un formato compatible para que lo hagáis llegar a un tercero que os tenga que ofrecer un servicio.

Para ello podéis dirigir un escrito indicando qué derecho queréis ejercer (acceso, rectificación, supresión, oposición o portabilidad de los datos) adjuntando una copia de vuestro DNI al CCCB, al delegado de Protección de Datos, calle Montalegre nº 5, 08001 Barcelona, o bien al correo electrónico [email protected].

4. Información adicional sobre el tratamiento de datos personales

Si deseáis tener más información sobre los tratamientos de datos personales que lleva a cabo el CCCB os podéis poner en contacto con el delegado de Protección de Datos a la dirección de correo electrónico [email protected] o por correo postal a la atención del delegado de Protección de datos del Consorcio del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, calle Montalegre nº 5, 08001 Barcelona.

5. Presentación de reclamaciones

La Autoridad Catalana de Protección de Datos (www.apdcat.cat) es el organismo supervisor que vela por el cumplimiento de la legislación de protección de datos en la Administración Pública catalana. Si consideráis que el CCCB ha incumplido alguno de los preceptos establecidos en esta normativa os podéis dirigir a él con el fin de interponer una reclamación.This data protection policy regulates the processing carried out by Centre de Cultura Contemporània de Barcelona Consortium of data that it may collect from its website.

1. Identity of the organisation responsible for the processing of data:

The organisation responsible for processing the personal data collected from the corporate website www.cccb.org is:

Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (hereinafter CCCB)
NIF P5800017E,
Carrer Montalegre no. 5,
08001 Barcelona

2. Purpose of the processing of data

The data supplied to the CCCB through different media (contact form, newsletter, purchase of tickets, etc.) are processed in line with the legislation in force in data protection matters with the sole aim of providing the service requested of us in each case.

In each of these media we provide detailed information on the purpose of the processing of the data that is carried out solely and exclusively if you have authorised such processing.

Below we detail the information relating to the different purposes for which we may collect your data.

Medium

 

What we will use your data for How long we will hold your data
Personnel selection

 

We will process the information for the selection process of the post for which you have applied. Your data will not be shared with third parties. We will destroy your data within a maximum term of 6 months after completing the selection process if you have not been selected.
Subscriptions to the newsletter We will send information to you on the centre’s programme. Your data will not be shared with third parties. Your personal data are held until the time that you request to cease receiving our communications, at which point they will be eliminated.

You may request their elimination at any time by using the information appearing in each communication.

Contact mailboxes We will process your data to respond to your request (general information, venue hire, etc.). Your data will not be shared with third parties. Your personal data will be held until your request has been answered and any appropriate actions taken. After this, they will be eliminated except when responsibilities are implied for the CCCB.
Billing of services If you order any service subject to payment (venue hire, Friends of the CCCB, etc.), your data will be used exclusively for the billing of that service. Your data will not be shared with third parties. We will hold your data the time necessary for billing of the service ordered, once this billing has taken place we will hold the minimum information necessary demanded to comply with the laws on taxation.

Only data that you have provided for the purpose informed by us and authorised by you will be processed. There will be no processing of your data by third parties and your data will not be shared with third parties unless you have expressly authorized this.

The legal basis of the processing of your data is the execution of the services you have requested of us and have expressly authorized.

Under no case will automated decisions be made based on your data.

The user supplies us with his or her data voluntarily at all times and has been informed regarding the use made and processing of those data. All information provided to us by the user must be truthful. The user holds sole responsibility for any false or inaccurate statements made and any losses caused to the CCCB or third parties. The CCCB reserves the right to exclude from its services any users who have provided false data, without prejudice to any other actions that may be applicable by law.

3. Your rights when you provide us with your data


At any time you may request and obtain information on how and for what we are using your data.

You may:

 • Access your data: request which data of yours we have and what use we are making of them and even for us to provide them to you in order to take them to another company.
 • Rectify your data: request the modification or rectification of any inaccurate data.
 • Eliminate your data: request that your data be eliminated and not processed, except for those that the law obliges us to keep.
 • Limit the processing: request that your data are kept for legal needs.
 • Oppose processing: that we do not make a use of your data for a specific purpose.
 • Portability of data: that we send the data to you in a compatible format so that you can forward it to a third party who has to offer you a service.

For this reason you may send a letter indicating which of the above rights you wish to exercise (Access, Rectification, Opposition or Portability of the data) attaching a copy of your National Identity Card to the CCCB, Data Protection Delegate, Carrer Montalegre no. 5, 08001 Barcelona or alternatively to the email address [email protected].

4. Additional information on the processing of personal data

If you wish to find out more information on the processing of personal data carried out by the CCCB, you can contact the Data Protection Delegate at the email address [email protected] or by post by writing to the attention of the Data Protection Delegate at Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Carrer Montalegre no. 5 08001 Barcelona.

5. Presentation of complaints

The Catalan Data Protection Authority (www.apdcat.cat ) is the Supervising Body that ensures compliance with the legislation on data protection within the Catalan Public Administration. If you consider that the CCCB has not complied with any of the precepts established in these regulations you may contact APDCAT in order to lodge a complaint.